Garść informacji o szkole

Najstarsze zapiski na temat szkoły dotyczą połowy wieku XVII. Już w tym czasie w Jedlnie przy kościele istniała szkoła, którą kierował rektor. Kolejne losy placówki są obecnie bardzo trudne do odtworzenia ze względu na brak źródeł historycznych.

Wiadomo, że w 1872 roku powstała mała szkółka z jedną salą lekcyjną i pokoikiem. Jej siedziba znajdowała się 50 metrów na zachód pomiędzy drogą Jedlno – Borki a drogą Radomsko - Brzeźnica.

Kolejne informacje o placówce pochodzą z roku 1903. Pięćdziesiąt metrów na południe od cmentarza wybudowano nową siedzibę szkoły. Mieściła się w nim jedna duża sala o czterech oknach oraz dwa pokoje z kuchnią dla nauczyciela.

Następny ważny etap w historii naszej szkoły to II wojna światowa. W związku z jej wybuchem nauka rozpoczęła się z opóźnieniem. Od października do początku listopada kwaterowało w niej wojsko niemieckie.

Po wojnie szkoła pracowała normalnym trybem. Od 1946 roku zaczęło uczniów odwiedzać nieme kino. Ponadto organizowano różne wycieczki. Pierwszą, udokumentowaną poprzez zapis w kronice szkolnej, była podróż do Łodzi zorganizowana przez koło szkolne PCK. Uczniowie złożyli wówczas wizytę wojewodzie łódzkiemu, zwiedzili muzea: prehistoryczne, etnograficzne i ziem odzyskanych, byli w zoo i kinie dźwiękowym. Ponadto organizowano różnorodne szkolne uroczystości. 3 września 1950 roku uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w dożynkach.

W latach 70-tych ubiegłego wieku w skład szkoły w Jedlnie weszły dwa punkty filialne: w Zakrzówku Szlacheckim i w Jankowicach.

We wrześniu 1986 roku rozpoczęto wznoszenie budynku, w którym obecnie znajduje się placówka. Znaczną część prac początkowych wykonali mieszkańcy Jedlna i okolicznych miejscowości. Otwarcie nowej siedziby szkoły nastąpiło 1 września 1993 roku. Uroczystości otwarcia dokonali m.in. ówczesny wójt Gminy Ładzice Tomasz Kowalski, wizytator Kuratorium Oświaty oraz dyrektor szkoły Jadwiga Mielczarek. Po uroczystym otwarciu placówki proboszcz parafii w Jedlnie dokonał poświęcenia całego obiektu. W nowym budynku szkoły znacznie polepszyły się warunki nauczania dla uczniów.

W wyniku wprowadzonej reformy oświaty w roku szkolnym 1999/2000 do Jedlna zaczęli dojeżdżać uczniowie z Woli Jedlińskiej, Radziechowic, Ładzic i miejscowości Brodowe.

W roku szkolnym 2001/2002 z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Ładzice, Tomasza Kowalskiego, oraz Rady Gminy rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 28 stycznia 2005 roku. W międzyczasie ogrodzono teren szkoły, utworzono boiska sportowe, utwardzono drogę dojazdową.

We wrześniu 2015 roku został utworzony oddział przedszkolny dla dzieci czteroletnich. W tym celu dokonano przebudowy pomieszczeń szkolnych oraz doposażono je w ramach unijnego projektu „Małe przedszkole – wielka radość” w niezbędne środki dydaktyczne i zabawki.

W wyniku reformy edukacji wprowadzonej 1 września 2017 r. szkoła przekształciła się w placówkę ośmioletnią. Uczniowie z klasy pierwszej, trzeciej i czwartej, mieszkający w Ładzicach i Radziechowicach, nowy rok szkolny rozpoczęli w Publicznej Szkole Podstawowej w Radziechowicach Drugich.

Od września 2018 r. placówka nosi imię Św. Jana Pawła II. Uroczyste nadanie szkole imienia odbyło się 16 października 2018 r. Przybyli na nie licznie zaproszeni goście, m.in. abp Wacław Depo, wójt gminy Ładzice Wioletta Pichit, sekretarz gminy Agnieszka Popiołek, skarbnik Iwona Paul, Rada Gminy wraz z przewodniczącym Zenonem Śliwińskim, wizytator Kuratorium Oświaty Ewa Michałek, dyrektorzy szkół z terenu gminy Ładzice, księża z parafii Jedlno, Stobiecko Szlacheckie, Radziechowice, przedstawiciele związków zawodowych oraz rodzice, byli pracownicy szkoły, mieszkańcy Jedlna i okolicznych miejscowości.

 

Cała Rada Pedagogiczna dba o poziom nauczania w szkole, estetykę sal, kultywowanie tradycji. Ogromnym zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej cieszą się uroczystości organizowane w naszej placówce: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki. Wszystkie podejmowane tutaj przedsięwzięcia mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły.

Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, duże i przestronne sale lekcyjne. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej, dużej hali sportowej, sali zabaw, świetlicy szkolnej oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Sale lekcyjne systematycznie są wzbogacane o nowoczesne tablice multimedialne, część z nich została pozyskana w ramach programu MEN „Aktywna tablica”.

Pomocą służą pedagog i logopeda, dyżury pełni również pielęgniarka szkolna.

Szkoła współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dobra dzieci, m.in. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, strażą pożarną, kuratorem sądowym.

Poniżej film przedstawiający Naszą szkołę z innej perspektywy.